Agenda algemene ledenvergadering

 

IJVC

IJLSTER VOETBAL CLUB IJ.V.C.

Opgericht 26 april 1925

                                                                Uitnodiging

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum:        9 november 2018 Aanvang 20.30 uur

Aanvang:      Stadsherberg het wapen van IJlst (Galamagracht 2)

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 10 november 2017

4. Jaarverslag seizoen 2017 – 2018.

5. Verslag sponsorcommissie

Pauze

6. Financieel verslag en begroting.

7a. Verslag kascommissie.

7b. Benoeming nieuwe kascommissie.

8. Bestuursverkiezing:

-        Franke Doting voorzitter (herkiesbaar)

-        Yvonne Toonstra penningmeester (herkiesbaar)

-        Gerrit-Jan Muizelaar secretaris (niet herkiesbaar)

Kandidaten voor de vacature van secretaris kunnen zich melden bij de voorzitter.

9. Rondvraag/W.v.t.t.k.

10. Sluiting.
Sponsorgroep IJVC 1

logo MdG jpg

Fysio Wymbrits

Yldau

logo kleur Yldau

Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57