Opening en vaststelling agenda
Voorzitter opent de vergadering, na corona mogen we weer een algemene ledenvergadering organiseren. Er wordt een extra punt toegevoegd aan de agenda: stilstaan bij de inzet van André Dijkstra en Jan Jellema voor onze vereniging.

Er zijn in totaal 26 personen aanwezig op de jaarvergadering en Auke Schot en Sybren de Jong hebben zich afgemeld.

Ingekomen stukken KNVB
Regenboog aanvoerdersband, meer aandacht voor gender en homo’s, respect hebben voor elkaar.

Notulen algemene ledenvergadering 8 november 2019
Voorzitter leest de notulen voor, er zijn geen opmerkingen op het verslag. De notulen worden vastgesteld.

Verslag algemeen bestuur
Voorzitter leest het verslag over de seizoenen 2019 – 2021 voor; er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag.

Verslag technische commissie
Gerrit-Jan Muizelaar leest het verslag voor. Rens Soenveld vraagt hoe het zit met de promotieregels aangezien Heerenveen en FVC horizontaal overstappen van de zondag naar de zaterdag.

Verslag sponsorcommissie
Pieter Nijdam geeft een toelichting op de gerealiseerde zaken en wat er allemaal speelt binnen de sponsorcommissie.

Verslag jeugdcommissie
Tjitze Doting leest het verslag voor. Hein Quarre komt met een aanvulling dat de trainers een probleem blijft. Positief is wel de inzet van senioren die leiders zijn bij de JO19 t/m JO14. Verder is het positief om te vermelden dat we op de zaterdagmiddag ook weer steeds meer jeugd zien.

Jaarverslagen op de site
Voorzitter vraagt aan de leden of men nog steeds wil dat de notulen worden voorgelezen of dat men liever ziet dat de notulen op de site komen te staan.

Hein Quarre stelt beide voor, dus zowel voorlezen als op de site. Dit voorstel wordt akkoord gegeven.

Financieel verslag en begroting
Penningmeester Yvonne Toonstra geeft een toelichting op de cijfers van het seizoen 2019 – 2020 (verlies € 104,–) en 2020 – 2021 (verlies € 7.022,–)

Financieel gezien boeren we achteruit door gemiste acties zoals verloting en sponsorgroep.

Trainer Faber is in dienst gekomen van IJ.V.C. wat een besparing oplevert van € 3.000,– t.o.v. het inlenen via een externe partij.

Arendje Bergstra vraagt wat wasgeld € 72,– is voor senioren. Dit is van vertrokken spelers, komt nu niet meer voor, omdat bij een overschrijving naar een andere vereniging, wanneer niet alle kosten zijn betaald, de overschrijving geblokkeerd kan worden tot alle kosten zijn betaald.

Hein Quarre vraagt naar inkomsten sponsorbudget. € 1.076 is voor drie jaar en € 800 voor twee jaar.

Frank van Dalen vraagt naar het verloop van spelers. Dit aantal blijft constant.

Arendje Bergstra vraagt naar de mandarijnenactie. Dit gaan we weer doen.

Pieter Nijdam geeft aan sponsormogelijkheden via de vriendenloterij. Hier gaan we naar kijken.

Bart Zijsling vraagt of we de feesten kunnen blijven organiseren, dit naar aanleiding van strengere eisen voor het verlenen van vergunningen i.v.m. ecologisch onderzoek.

Er wordt besloten om de Vrienden van IJ.V.C. onder te brengen bij IJ.V.C.

Benoeming kascommissie
Johan Boorsma en Gerrit-Jan Muizelaar gaan door.

Voorzitter verleent decharge aan penningmeester Yvonne Toonstra.

Stilstaan bij afscheid André Dijkstra en Jan Jellema
Voorzitter kijkt terug op de inzet voor onze vereniging door André en Jan voor een groot aantal jaren.

André heeft diverse functies vervult zoals jeugd coördinator, lid jeugdbestuur, beheren website, jeugdtrainer en scheidsrechter. Jan heeft zich vele jaren ingezet als jeugdtrainer. Beide worden benoemd tot lid van verdienste.

Rondvraag
Germ Wijnia vraagt naar de reserveshirts, deze zijn al 13 jaar oud. Er wordt gewerkt aan reserveshirts voor de gehele vereniging.

Pieter Jan ziet een trainerstekort binnen de vereniging. Is het een optie om senioren roulerend te laten trainen.  We moeten op zoek naar een structurele oplossing, echter blijft het lastig om dit in te vullen. Voor de jeugd is het belangrijk dat we kwalitatief goede trainers hebben.

André Dijkstra stelt voor om oud-spelers te benaderen om te kijken of zij één keer per drie weken een training willen verzorgen. We zouden kunnen gaan kijken naar een budget voor trainers. Stages worden betaald door de vereniging.

We kunnen verder gaan kijken om in samenwerking met de KNVB een inspiratieavond te organiseren voor het zoeken naar trainers en leiders.

Germ Wijnia vraagt om de donderdagavond training te verplaatsen, maar dat is lastig.

Johan Boorsma vraagt om de cursus AED-weer op te pakken, mogelijk kan Sjoerdsje Reitsma dit weer verzorgen.

Rens Soenveld vraagt of er mogelijkheden zijn voor het volgen van een scheidsrechtercursus. Deze mogelijkheid is er maar het probleem zit bij de scheidsrechters voor de senioren.

Rens Soenveld vraagt hoe het komt met het vervangen van het kunstgrasveld op langere termijn. Gemeente heeft aangegeven dat er geen nieuw kunstgrasveld weer komt. Voorzitter geeft aan dat IJ.V.C. aansluiting heeft gezocht met de voetbalclubs Workun en Q.V.C om niet de dupe te worden t.o.v. de clubs uit Sneek.

Rens Soenveld:

Mandarijnenactie wordt altijd gedaan door dezelfde ploeg. Plan van aanpak was JO-19 de vorige keer. We moeten de mensen aanspreken die niet aanwezig zijn maar dit gebeurt minimaal.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur